ทำนายนิสัยเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน

การทำนายนิสัยเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน เป็นการตีความลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดในแต่ละวันตามความเชื่อในโหราศาสตร์ โดยเชื่อว่าวันเกิดเป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของคน ๆ นั้น โดยสามารถแบ่งลักษณะนิสัยของคนที่เกิดทั้ง 7 วันได้ดังนี้

วันอาทิตย์

 • เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจไมตรีกับผู้อื่น ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย
 • มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตัวเองสูง
 • รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจำใจ
 • ปัญญาดี อ่อนไหว ใจร้อน รักศักดิ์ศรี รักเกียรติมาก

วันจันทร์

 • เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยน พูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดี
 • อารมณ์แปรปรวนง่าย แม้อ่อนโยน แต่โมโหร้าย แต่ก็หายได้เร็ว
 • รสนิยมดีทั้งด้านการแต่งกายและด้านอื่น ๆ เป็นคนเจ้าระเบียบ แต่รู้จักคิด
 • มีความรอบคอบ สุขุม และมีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่ก้าวร้าว
 • เป็นคนใฝ่ความรู้ มีปัญญาดี ในฝักใฝ่การบุญสุนทาน รักครอบครัว มุ่งมั่นอดทน ช่างคิดฝัน

วันอังคาร

 • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ชอบความท้าทาย
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง รักอิสระ มีพลังขับเคลื่อนสูง
 • เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ ชอบการแข่งขัน ชอบเอาชนะ
 • อารมณ์ร้อน ใจร้อน โมโหร้าย บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเอง

วันพุธ

 • เป็นคนมีเมตตากรุณา รักสงบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบหาความรู้
 • เป็นคนใจเย็น สุขุม รอบคอบ ช่างสังเกต
 • เป็นคนอ่อนไหว คิดมาก ขี้กังวล บางครั้งก็ขี้เบื่อ

วันพฤหัสบดี

 • เป็นคนใฝ่รู้ ชอบศึกษาหาความรู้ ชอบค้นคว้า
 • เป็นคนมีเหตุมีผล ชอบความถูกต้องเที่ยงธรรม
 • เป็นคนเจ้าระเบียบ ชอบความเรียบร้อย ชอบความสะอาด
 • เป็นคนขี้เกรงใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น บางครั้งก็ขี้กังวล

วันศุกร์

 • เป็นคนโรแมนติก ชอบความอ่อนหวาน
 • เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบเข้าสังคม
 • เป็นคนมีศิลปะ ชอบความสวยงาน
 • เป็นคนอารมณ์ดี ชอบความสนุกสนาน บางครั้งก็ขี้เกียจ

วันเสาร์

 • เป็นคนมีความทะเยอทะยานสูง ต้องการประสบความสำเร็จ
 • เป็นคนมีความคิดเป็นผู้นำ ชอบเป็นใหญ่
 • เป็นคนเด็ดขาด ชัดเจน ชอบความแน่นอน
 • เป็นคนใจร้อน โมโหร้าย บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเอง

ลักษณะนิสัยเหล่านี้เป็นเพียงการตีความตามความเชื่อในโหราศาสตร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นความจริงที่ตายตัว เพราะแต่ละคนก็มีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในการหล่อหลอมบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล